Čerská verze English version

Právní služby

V rámci právní pomoci poskytuje naše advokátní kancelář zejména poradenské služby při výběru nejvhodnějšího postupu s ohledem na přání klienta, sepisuje potřebné dokumenty, zabezpečuje vypracování posudků a právních rozborů.

Specializujeme se především na následující oblasti práva:


Obchodní transakce

Sepis a uzavírání smluv, jednání při uzavírání smluv.

Nemovitosti

Poradenství developerům, převody nemovitostí, investice v nemovitostech, nájemní a podnájemní smlouvy, zástava nemovitostí, zřizování věcných břemen, stavební právo.

Duševní vlastnictví

Softwarové licence, smlouvy o vývoji software, implementační smlouvy, ochrana duševního vlastnictví, opatření proti porušování práva včetně trestních záležitostí a civilních žalob.

Společenstevní a podnikatelské právo

Zakládání a registrace nových společností, pořádání valných hromad, fúze a akvizice, joint-ventures, due diligence, zánik společností s likvidací nebo s právním nástupcem, získání podnikatelských oprávnění.

Občanské právo

Převody vlastnictví, zástavní právo, závazkové právo, bezdůvodné obohacení a náhrada škody.

Spory

Vedení obchodně a civilněprávních sporů.

Veřejné zakázky

Příprava zadání veřejných zakázek, zpracování nabídek a vypracování námitek do rozhodnutí zadavatele, návrhy na přezkoumání rozhodnutí zadavatele včetně návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, interní pracovně právní dokumenty, poradenství při ochraně osobních údajů.

Copyright © 2018 Advokátní kancelář GÜRLICH & Co.